Logo

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti VOLLMONDEN GROUP s.r.o. (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.specialtimepiece.cz. V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 602 460 013 nebo e-mailem na adresu info@specialtimepiece.cz.


I. Obecné podmínky reklamace

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

  • Na e-mailovou adresu info@specialtimepiece.cz, nebo na telefonním čísle 602 460 013
  • Osobně v prodejně Týnská 622/17, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“)
  • Řešit v autorizovaném servisním středisku výrobce uvedeném v záručním listu

Povinnosti Prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.


II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců na nové zboží. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.


III. Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 10.9.2018. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.